Etični kodeks SDR

Etični kodeks SDR

Člani SDR se zavedamo, da ima razsvetljava, s katero se ukvarjamo, velik vpliv na kakovost življenja in življenjskega okolja. Zato se, ob sprejemanju osebne odgovornosti do stroke, njenih članov in skupnosti, ki ji služimo, zavezujemo k najvišjim etičnim načelom in strokovnemu ravnanju ter se strinjamo:

 1. da prevzemamo odgovornost za sprejete strokovne odločitve, ki morajo zagotavljati varnost, zdravje in blaginjo ljudi, in da bomo nemudoma opozorili na dejavnike, ki bi lahko ogrožali ljudi ali okolje;
 2. da se bomo izognili , če bo le mogoče, vsakemu navzkrižju interesov. Če bo kljub temu do navzkrižja interesov prišlo, bomo o tem seznanili vse vpletene stranke;
 3. da bomo pošteno, pravilno in realno navajali strokovne ocene ali trditve, ki bodo temeljile na ustreznih in razpoložljivih podatkih;
 4. da zavračamo podkupovanje v vseh oblikah;
 5. da se bomo zavzemali za boljše razumevanje tehnologije razsvetljave in njenih morebitnih posledic ter njeno ustrezno uporabo;
 6. da bomo ohranjali in izboljševali svojo strokovno usposobljenost in da bomo strokovne naloge za druge izvajali le, če smo zanje ustrezno usposobljeni na podlagi izobrazbe in izkušenj. Če bodo naloge presegale naše znanje in izkušnje bomo o morebitnih omejitvah obvestili vse vpletene stranke;
 7. da bomo iskali, sprejeli in nudili le pošteno kritiko strokovnega dela, priznali in popravili naše napake in ustrezno cenili strokovno delo drugih;
 8. da bomo pošteno in enakopravno obravnavati vse osebe, ne glede na raso, vero, spol, duševno in telesno prizadetost, starost ali nacionalnost;
 9. da s svojim strokovnim delom kot tudi z napačnimi ali zlonamernimi dejanji ne bomo ogrožali ljudi, njihovega premoženja, ugleda, ali zaposlitve;
 10. da bomo v pomoč kolegom in sodelavcem pri njihovem strokovnem delu in razvoju ter jim pomagali pri izpolnjevanju tega etičnega kodeksa.

 

Code of Ethics of the Lighting engineering society of Slovenia

We, the members of the Lighting engineering society of Slovenia, are aware that our lighting technologies have a major impact on quality of life and living environment. Therefore, in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree:

 1. to accept responsibility in making decisions consistent with the safety, health, and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment;
 2. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist;
 3. to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data;  
 4. to reject bribery in all its forms;  
 5. to improve the understanding of technology; its appropriate application, and potential consequences;  
 6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations;
 7. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others;  
 8. to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin;  
 9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action;
 10. to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics.